น้ำพระราชหฤทัยดั่งสายธารา ปกป้องปวงประชาพ้นภัยโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ซึ่งเป็น 1 ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 รพ. ทั่วประเทศ ยังความปลื้มปีติแก่บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: