นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 165/2562 มอบหมายและมอบอำนาจรองนายกรัฐมนตรี ให้กำกับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการ และกำกับดูแล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #รองนายก

RELATE: