คัดเมล็ดข้าวที่ดี…เริ่มที่ “กล้า – แกร่ง” งอกแรงแซงผลผลิต บริษัท กล้า - แกร่ง จำกัด ที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยธุรกิจที่ช่วยเหลือชาวนาแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน กล้าพันธุ์ข้าวที่มีความแข็งแรง พร้อมกระบวนการติดตามและประเมินผล ในการช่วยเหลือเกษตรที่ช่วยลดต้นทุนสร้างผลผลิต ซึ่งเป็นต้นแบบของการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างครบวงจร (Bio Hub) และการวิจัยเกี่ยวกับข้าวอีกด้วย Cr.ไทยคู่ฟ้า

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: