"คลินิกหมอครอบครัว" กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย "คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)" เพื่อปฏิรูปสาธารณสุขไทย ให้ประชาชนได้รับการรักษาและส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด ด้วยทีมหมอครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพ และจะทำงานในที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว เพื่อให้บริการประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: