การจัดการขยะตามหลัก 3Rs Recycle: การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า Reduce: ลดปริมาณขยะ Reuse: การใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: