"กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศ หรือเรียกว่า ไอ - ซี (iSEE)" ปัญหาด้านการศึกษา เป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญ และพยายามแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง ไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง อีกทั้ง ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศ หรือเรียกว่า ไอ - ซี (iSEE) ในส่วนข้อมูลที่รายงานผ่านระบบ iSEE นี้ประกอบด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูล Big Data จากโครงการใน 4 ส่วนหลักก็คือ 1. ข้อมูลผลการค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย 2. ข้อมูลผลการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข3. ระบบติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนและ 4. ระบบส่งต่อข้อมูลเชื่อมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป้าหมายของการยกระดับการศึกษา ตามโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” นี้ ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษา #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: